Divendres, 16 De Novembre De 2018
Plaça Major, 4, Vilanova de la Barca - 25690
Telèfon: 973 190 005 Fax: 973 191 089

Ordenances Fiscals

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

... + info

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

... + info

CONTRIBUCIONS ESPECIALS

... + info

TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

... + info

TAXA PER LLICÈNCIA D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS

... + info

TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL

... + info

TAXA DE CLAVEGUERAM

... + info

TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES

... + info

TAXA PER A LA CONSERVACIÓ DE CAMINS MUNICIPALS

... + info

TAXA PER PARADES DEL MERCAT SETMANAL EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC

... + info

TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DE DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D'EMPRESES O ENTITATS QUE UTILITZEN EL DOMINI PÚBLIC PER A PRESTAR ELS SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS

... + info

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE VEU PÚBLICA

... + info

TAXA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA

... + info

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE BÀSCULA MUNICIPAL

... + info

TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTINTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL.LACIONS ANÀLOGUES

... + info

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

... + info

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE PISCINES I INSTAL.LACIONS ANÀLOGUES

... + info

TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES (GUALS)

... + info

TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA

... + info

TAXA PEL SERVEI D'ESCORXADOR MUNICIPAL

... + info

TAXA PER TRÀNSIT DE BESTIAR SOBRE VIES PÚBLIQUES I TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC LOCAL

... + info

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES

... + info

IMPOST SOBRE DESPESES SUMPTUÀRIES DE L'ÀREA PRIVADA DE CAÇA LL-10.284 DE VILANOVA DE LA BARCA

... + info

TAXA DEL SERVEI DE LLAR D'INFANTS MUNICIPAL DE VILANOVA DE LA BARCA

... + info

TAXA PER A LA LLICÈNCIA D'AUTOTAXI A VILANOVA DE LA BARCA

... + info

IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

... + info

Xarxes socials
Destacats
IWS

Mapa Web